Ciele
Up
Aktuality
História
Ciele
Stanovy
Výbor
Sekcie
Zápisnice
Členstvo
Prihláška
Zoznam členov
Akcie
Publikácie SBkS
Periodiká
Nové publikácie
Fotoalbum
Linky
 • Podnecovať a rozvíjať vedeckú, hlavne teoretickú a výskumnú činnosť v odbore bioklimatológie
 • Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavania vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci  pre rozvoj bioklimatologickej vedy
 • Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj vedy a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky
 • Podporovať uplatnenie praktických aplikácii bioklimatológie v poľnohospodárstve, lesníctve, v ochrane krajinného a životného prostredia, v zdravotníctve, urbanizme a architektúre a iných v oblastiach
 • Prispievať  k objektívnemu  informovaniu verejnosti o stave atmosféry a procesov prebiehajúcimi medzi organizmami a podnebím
 • Prispievať k zabezpečeniu odbornej a vedeckej  úrovne a objektívneho zapracovaniu podkladov pre závažné a záväzné (legislatívne) rozhodovania kompetentných orgánov  v oblasti problematiky ochrany atmosféry, bioklimatológie, znečisťovania ovzdušia
 • Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.
 • Prezentovať a propagovať výsledky bioklimatologickej vedy na medzinárodných fórach.
 • Poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.
 • Usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympózia, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
 • Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
 • Vypisovať súťaže a udeľovať odmeny za vedecko-výskumnú, zberateľskú, výstavnú a publikačnú činnosť, najmä za diela vysokej teoretickej a metodologickej úrovne.
 • Spolupracovať v oblasti bioklimatológie s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami