Zoznam členov
Meno
Adresa pracoviska Telefón, e-mail
Člen SBkS od r.
Sekcia
Anderková Ľudmila Dôchodkyňa 2003 Všeobecná
Antal Jaroslav, prof., Ing., DrSc. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra, Katedra biometeorológie a hydrológie Marianska 10, 949 01 Nitra tel./fax.: 037/6516527-8 Jaroslav.Antal@uniag.sk 1999 Fyto
Bárek Viliam, Ing., CSc. SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, Nitra 2006 Všeobecná
Bartošík Július, Doc. RNDr. CSc. Pedagogická fakulta UKF Nitra, Katedra telesnej výchovy a športu Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra tel.: 037/6503329 Julius.Bartosik@ukf.sk 1971 Humánna
Bičárová Svetlana, Ing. MO GFÚ SAV Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica Tel.: 052/4467847 bicarova @ ta3.sk 2003 Humánna
Blaženec Miroslav, Ing. Ústav ekológie lesa SAV, Štúrová 2, 960 53 Zvolen 2007 Všeobecná
Blažková Mirka, RNDr., Prodekanka pro vědu výskum a zahr. styky Fakulta Životného prostředí LNEP Ústí n/L. Králova výšina 7, 400 01 Ústí nad Labem 2 ČR tel.: +420 475601401 / fax: +420475601587 blazkova@F2P.USEP.cz 2001 Všeobecná
Brehuv Ján, Ing., PhD. Ústav geotechniky SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice Tel.: 055/ 7922 610 FAX: 055/ 7922 604 brehuv @saske .sk 2005 Všeobecná
Čabajová Zlatica, RNDr., CSc. EUROREHAB neštátne zdravotnícke zariadenie Oráčska 20, 831 05 Bratislava 1965 Humánna
Čaboun Vladimír, doc. Ing., CSc. Lesnycký výskumný ústav Zvolen Odbor lesného prostredia T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen tel.: 45/5314205 Vladimir.Caboun@fris.sk Fyto
Čelovsky Štefan, Ing. Agroreal Trebišov tel.: 056/6681740 terene: 051/902699 2000 Fyto
Čimo Ján, Ing., PhD. Katedra biometeorológie a hydrológie, FZKI, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 115, 949 01 Nitra 2005 Všeobecná
Damborská Ingrid, Mgr., CSc. Katedra astronómie, fyziky planét a meteorológie FMFI UK Mlynská dolina, Pavilon 2, 842 15 Bratislava tel.: 02/60295215 damborska@fmph.uniba.sk 1995 Humánna
Darula Stanislav, Ing. Ústav stavebníctva a architechtúry SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava tel.: 02/59309267 usavsdar@savba.sk Všeobecná
Demeterová Beata, Mgr. SHMÚ regionálne stredisko Košice Ďumbierska 16, 043 17 Košice tel.: 055/6339271 beata@SHMUKE.SHMUK.sk 2000 Všeobecná
Ditmarová Ľubica, RNDr., PhD. Ústav ekológie lesa SAV ditmarova @sav.savzv.sk 2004
Dolejš Jan, Ing., CSc. VÚŽV Praha 10, Uhříněves Přátelství 815, 104 00 Praha 10 Tel.: +420 267 009 690 ddejs.jan @ vuzv.cz 2003 Všeobecná
Faško Pavol, RNDr., CSc. SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava Pavol.Fasko @shmu .sk 2006 Všeobecná
Ferencova Elena, RNDr. Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, Lekárska fakulta UK Bratislava Sasinkova 2, 813 72 Bratislava Tel.: 02/59357659 elena.ferencova@fmed.uniba.sk 2007 Humánna
Galo Dalibor, Ing. SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava tel.: 02/59415170 dalibor.galo @ shmu.sk 2005 Fyto
Gomboš Milan, Ing., CSc. uhsavmi@stonline.sk
Gregor Juraj, doc., Ing., PhD. Lesnícka fakulta TU Zvolen Katedra prírodného prostredia T.G. Masaryka 2117/24 960 53 Zvolen tel.: 045/5206207 machava @ vsld.tuzvo.sk Fyto
Hlavatá Helena, Ing. SHMÚ, RS Košice, Ďumbierska 26, 041 17 Košice Helena.Hlavata @shmu.sk 2006
Horák Ján, Ing. SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 2005 Všeobecná
Horecká Viera, RNDr., CSc. SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava tel.: 02/59415170 Viera.Horecka @ shmu.sk 1980 Humánna
Hríbik Matúš, Ing. Technická univerzita vo Zvolene, Masarykova 24, 960 53 Zvolen Tel.: 045/5206111 vrchar @gmail.com 2006 Všeobecná
Hrvoľ Ján, RNDr., CSc. Katedra astronómie, fyziky planét a meteorológie FMFI UK Mlynská dolina, Pavilon 2, 842 15 Bratislava tel.: 02/60295107 hrvol @ fmph.uniba.sk Všeobecná
Hurtalová Taťjana, RNDr., CSc. GFÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava tel.: 02/54772309 geoftahu@savba.sk 1980 Fyto
Chmelničná Ľudmila, doc., Ing., CSc. Agronomická fakulta SPU v Nitre Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra tel.: 037 /6508705 Ludmila.Chmelnicna@uniag.sk 1998 ZOO
Chovancová Barbara, Ing. Výskumná stanica – ŠL – Tanap-u 059 60 Tatranská Lomnica tel.: 052/4467951 chovancova @vstanap.sk 1998 ZOO
Igaz Dušan, Ing., PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Katedra biometeorológie a hydrológie Marianská 10, 949 01 Nitra tel.: 037/65165279 Dusan.Igaz @uniag.sk 2000 Fyto
Ivančok Jozef, Ing., CSc. uhsavmi@stonline.sk
Jančoková Ludmila, Dr. Pedagogická fakulta, KTV, Tajovského 40, 975 49 Banská Bystrica Humánna
Ježík Marek, Ing. Ústav ekológie lesa SAV, Štúrová 2, 960 53 Zvolen 2007 Fyto
Jurášek Marian, Mgr. SHMÚ, Jeséniova 17 833 15 Bratislava marian.jurasek @ shmu.sk 2002 Všeobecná
Kalúz Karol, doc., Ing., CSc. SPU v Nitre Katedra krajinného inžinierstva, Hospodárska 7 949 76 Nitra tel.: 037 6514527 Karol.Kaluz @uniag.sk 2003 Všeobecná
Kazda Radovan, Ing. Slovenský vodohospodársky podník, š.p., odštepný závod Hydromeliorácie, Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava tel.: 40258217 fax: 4248946 kazda@vuzh.sk 2001 Všeobecná
Kmeť Jaroslav, Doc., Ing., Phd. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene 2004
Kotorová Danka, RNDr., PhD. SCPV Nitra – oddelenie agroekológie, Špitálska 1273, 071 01 Michalovce 2006 Fyto
Kurjak Daniel, Ing. Technická univerzita vo Zvolene, Masarykova 24, 960 53 Zvolen Tel0908 045 166 kurjakd @centrum.cz 2006 Fyto
Krška Karel, RNDr., Doc. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftová 43, 616 67 Brno
Kudela Karel, Doc., DrSc. Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 043 53 Košice Tel: 055/6224554, 055/6336292 kkudela @kosice.upjs.sk
Lapin Milan, prof. RNDr. CSc. Katedra astronómie, fyziky planét a meteorológie FMFI UK Mlynská dolina, Pavilon 2, 842 15 Bratislava Tel.: 02/60295863, 65426820 lapin@fmph.uniba.sk Fyto
Lazor Peter, Bc., Ing., PhD. Katedra chémie SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra 037/ 6508 325 Peter.Lazor @uniag .sk 2005 Všeobecná
Lichner Ľubomír, Ing., CSc. Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava Tel.: 02/ 49268 227 FAX: 02/ 44259 404 lichner @uh. savba.sk 2006
Luknárová Viera, Mgr. SHMÚ Jeséniova 17, 833 15 Bratislava tel.: 02/59415111, 54774052 1980 Fyto
Majerčák Juraj, RNDr., PhD.
Makovcová Štefánia, RNDr., CSc. 1981 Humanná
Matejka František, RNDr., CSc. GFÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava tel.: 02/54772309 geofmate@savba.sk 1998 Fyto
Matiašovský Peter, Ing., CSc. Ústav stavebníctva a architechtúry SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava tel.: 02/59309244 Všeobecná
Matuškovič Ján, doc., Ing., PhD. SPU v Nitre Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Tr. A. Hlinku 949 76 Nitra Jan.Matuskovic @ uniag.sk 2002 Fyto
Mečiar Ladislav, Ing. Agronomická fakulta SPÚ v Nitra Katedra rastlinnej výroby Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra tel.: 037/6508352 Ladislav.Meciar@uniag.sk Fyto
Melo Marian, RNDr., PhD. Katedra astronómie, fyziky planét a meteorológie FMFI UK Mlynská dolina, Pavilón 2, 842 48 Bratislava tel.: 02/60295495 MELO@fmph.uniba.sk 1999 Všeobecná
Midriak Rudolf, prof. Ing. DrSc., Technická univerzita T.G. Masaryka 960 53 Zvolen Fyto
Minďáš Jozef, RNDr., Ing. Lesnícky výskumný ústav Zvolen odbor lesného prostredia T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen tel.: 045/5314206 Jozef.Mindas@fris.sk 1995 Všeobecná
Nejedlík Pavol, RNDr. SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava Tel.: 02/ 59415 111 Pavol.Nejedlik @ shmu.sk 1980 Fyto
Novák Pavel, Doc. MVDr. CSc., Ústav zoohygény FVHE VFU Brno Palackého 1-3, 612 42 Brno 2001 Všeobecná
Nováková Katarína, RNDr., CSc. Slovenský vodohospodársky podník, š.p., odštepný závod Hydromeliorácie, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava tel.: 40258279 fax: 45248946 novakova@vuzh.sk 2000 Všeobecná
Ondrášovič Miloslav, MVDr. Doc. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice Katedra ochrany životného prostredia Komenského 73, 041 81 Košice tel./fax: 055/6321446 ondrasov @ uvl.sk 1978 ZOO
Ondrášovičová Oľga, Ing., Doc. Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice Katedra ochrany životného prostredia Komenského 73, 041 81 Košice tel.: 055/6338175 klp. 13 ondrasovocova @ uvl.sk 1978 ZOO
Ostrožlík Marian, RNDr., CSc. GFÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava tel.: 02/59410613 geofostr@savba.sk Fyto
Pačajová Zuzana, CSc. Výskumný ústav veterinárnej mediciny VÚVM oddelenie zoohygieny Hlinková 1/A, 040 01 Košice tel.: 055/6332011 fax : 055/6331853 pacajova @vuvm.sk ZOO
Parilátová Klaudia, Ing. PhD. SPU v Nitre, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Tel.: 037/ 6514 741 Klaudia.Parilatova @ uniag.sk 2005 Fyto
Pastirčák Vladimír, RNDr. SHMÚ Jeséniova 17, 833 15 Bratislava tel.: 02/59415111 vladimir.pastircak@shmu.sk 2004
Petrovič Pavel, RNDr., CSc. VÚVH, Nábr. gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava tel.: 02/59343240 fax: 02/54418479 pavelp @vuvh.sk 2001 Všeobecná
Píš Vladimír, RNDr. Slovenský vodohospodársky podník, š.p., odštepný závod Hydromeliorácie, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava tel.: 4524938 fax: 02/45248946 pis@VUZH.sk 2000 Všeobecná
Plíšek Karol, Ing., ČHMÚ pobočka Hradec Králové, Dvorská 410, 503 11 Svobodné Dvory tel.: 00420/495636165 karel.plisek@chmicz 1982 Fyto
Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. Technická Univerzita, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 1999 Fyto
Pribullová Anna, Mgr. MO GFÚ SAV Stará Lesná 059 60 Tatranská Lomnica Tel.: 052/4467847 pribull @ ta3.sk 2003 Humánna
Prigancová Alina, RNDr., CSc. GFÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava tel.: 02/59410605 eofpria @savba.sk Všeobecná
Rajčáková Ľubica, Ing. Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, pracovisko Poprad, ul. SNP 2/1278, 058 01 Poprad tel.: 052/7767267 rajcakova @rspp.vuzv.sk ZOO
Repa Štefan, Ing., PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Katedra biometeorológie a hydrológie Marianska 10, 949 01 Nitra tel.: 037/6516527 fax: 037/6522741 stefan.repa@ uniag.sk Fyto
Rožnovský Jaroslav, RNDr., Ing., CSc. ČHMU, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Tel.: +420 5/41421020 roznovsky @ chmi.cz 2000 Fyto
Schwarczová Lenka, Ing. Technická Univerzita, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen Tel.: 045/5206 210 FAX: 048/5332 654 Lenkas @vsld.tuzvo.sk 2006
Sitar Jan, MUDr., Humánna
Sitková Zuzana, Ing. Lesnícka fakulta, TU Zvolen Katedra prírodného prostredia T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen tel.: 045/5206210 sitkova @vsld.tuzvo.sk 1998 Fyto
Skarbová Adriana, Ing. Technická Univerzita, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen Tel.: 045/5206 210 skarbova @vsld.tuzv.sk 2006 Fyto
Slobodník Branko, Ing. Technická Univerzita, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen Tel.: 048/5206 231 FAX: 048/5332 654 slobod @vsld.tuzv.sk 2006 Fyto
Smolen František, doc., RNDr., DrSc. Dôchodca 1978 Humánna
Snopková Zora, Mgr. SHMÚ, pobočka Banská Bystrica Zelená 5, 975 90 Banská Bysrica Zora.Snopková@shmu.sk 1998 Fyto
Sokol Jozef, prof., MVDr., DrSc. Štátna veterinárna správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava 1977 ZOO
Soták Štefan, RNDr., CSc. SHMÚ, regionálne pracovisko Banská Bystrica Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica 2000 Humánna
Střelcová Katarína, doc.,Ing., PhD. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene Katedra prírodného prostredia T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen tel.: 045/5206218 Mobil: 0918685156 strelcov@vsld.tuzvo.sk 1996 Fyto
Střeštík Jaroslav, RNDr., CSc. Geofyzikálny ústav ČSAV, 141 31 Praha 4 – Spořilov 1965 Fyto
Šándor Andrej, Ing. VÚŽV pracovisko experimentálnej psychotroniky Gottwaldova 55, 903 01 Senec tel.: 45924455 Humánna
Šiška Bernard, doc., RNDr., CSc. Fakulta záhradníctva a krajinného nžinierstva SPU Nitre Katedra biometeorológie a hydrológie Mariánska 10, 949 01 Nitra tel.: 037/651652 7 Bernard.Siska@uniag.sk Fyto
Škvarenina Jaroslav,prof., Ing., CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene Katedra prírodného prostredia T.G. Masarykova 2117/24, 960 53 Zvolen tel.: 045/5206209 jarosk @vsld.tuzvo.sk 1980 Fyto
Škvareninová Jana, Ing., PhD. Technická univerzita, Arboretum Borová hora T.G. Masarykova 24, 960 53 Zvolen tel.: 045/5316 320 janask @vsld.tuzvo.sk 2005 Fyto
Šrojtová Gabriela, Ing. SCPV Nitra – oddelenie agroekológie, Špitálska 1273, 071 01 Michalovce Tel.: 056/6443888 srojtova@minet.sk 2006 Fyto
Šoch Miloslav, Doc., Ing., CSc. Zemědělská fakulta, Jihočeské Univerzity, Studenská 13, 370 05 České Buďejovice Humánna
Šottník Jaroslav, Ing., PhD. Výskumný ústav živočíšnej výroby Hlohovská 2, 949 92 Nitra tel.: 037/7783113 sottnik@vuzv.sk ZOO
Špánik František, Doc., Ing., CSc. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Katedra biometeorológie a hydrológie Mariánska 10, 949 01 Nitra tel.: 037/6516527 fax: 037/7414982 Frantisek.Spanik@uniag.sk 1978 Fyto
Šútor Július, RNDr., DrSc. Ústav hydrológie SAV Račianska 75 Bratislava tel.: 02/49268293 sutor @ uh.savba.sk 2003 Všeobecná
Takáč Jozef, RNDr. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava tel.: 40258279 / fax: 02/45248946 takac@hmsp.sk 1986 Fyto
Tekušová Mária, RNDr., CSc. SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 2005
Tomlain Ján, prof., DrSc. Katedra astronómie, fyziky planét a meteorológie FMFI UK Mlynská dolina, Pavilon 2, 842 15 Bratislava tel.: 02/60295108 jan.tomlain@fmph.uniba.sk Všeobecná
Túnyi Igor, RNDr., CSc. GFÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava tel.: 59410600 geoftuny@savba.sk 1999 Humánna
Tužinský Ladislav, prof., Ing., CSc. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene Katedra prírodného prostredia T.G. Masarykova 2117/24, 960 53 Zvolen tel.: 045/5206334 tuzinsky @vsld.tuzvo.sk 1991 Fyto
Valach Fridrich, Mgr. PhD. GO GFÚ SAV Komárňanská 108, 947 01 Hurbanovo tel.: 035/7602211 geomag @geomag.sk Humánna
Valtýni Július, prof., Ing., DrSc. Lesnícka fakulta TU Zvolen Katedra lesníckych stavieb a meliorácií T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen tel.: 045/5206337 valtyni @ vsld.tuzvo.sk 1971 Fyto
Venglovský Ján, MVDr., CSc. Výskumný ústav veterinárnej mediciny VÚVM oddelenie zoohygieny Hlinková 1/A, 040 01 Košice tel.: 055/6332011 fax : 055/6331853 venglov @vuvm.sk ZOO
Vidovič, Jozef, RNDr., CSc. Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská 122. 921 68 Piešťany Tel: 033/7722311-2 FAX: 033/7726306 vidovic@vurv.sk 2004 Fyto
Vráblíková Jaroslava, Prof., Ing., CSc. Fakulta Životného prostředí LNEP Ústí n/L. Králova výšina 7, 400 01 Ústí nad Labem 2 ČR tel.: +420 475284142 / fax: +420 475284158 vrablikova @fzp.ujep.cz 2001 Všeobecná
Zatko Michal, prof., RNDr., CSc. PriF UK Katedra fyzickej geografie a geológie Mlynská dolina Bratislava tel.: 02 60296431 zatko @fns.uniba.sk 2003 Všeobecná
Závodský Dušan, doc., RNDr., CSc. ŠHMÚ Jeséniova 17, 833 15 Bratislava tel.: 59415111 dusan.zavodsky@shmu.sk Fyto
Zima Miroslav, doc., Ing., CSc Agronomická fakulta SPU v Nitre Katedra fyziológie  rastlín Tr. A. Hlinku 2, 946 76 Nitra tel.: 037/6508440 Miroslav.Zima @uniag.sk 1978 Fyto
Zvonár Ján, MUDr., CSc., VÚHB, Mickiewiczova 13, 812 54 Bratislava Humánna
Žajová Anna, Ing., CSc. Agronomická fakulta SPU v Nitre, Katedra botaniky Tr. A. Hlinku 2, 946 76 Nitra tel.: 037/6508443 Anna.Zajova @ uniag.sk Fyto
Žalud Zděněk Ústav agrosystému a biokliatologie, MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Tel.č. ++420 545133083, zalud @ mendelu.cz 2006 Fyto
Up
Aktuality
História
Ciele
Stanovy
Výbor
Sekcie
Zápisnice
Členstvo
Prihláška
Zoznam členov
Akcie
Publikácie SBkS
Periodiká
Nové publikácie
Fotoalbum
Linky