História
Up
Aktuality
História
Ciele
Stanovy
Výbor
Sekcie
Zápisnice
Členstvo
Prihláška
Zoznam členov
Akcie
Publikácie SBkS
Periodiká
Nové publikácie
Fotoalbum
Linky

Československá (Česká a Slovenská) bioklimatická spoločnosť (ČSBkS)

 • 16.apríl 1953 bola ustanovená „Bioklimatologická komisia pri Biologickej sekcii ČSAV“
 • 28, septembra 1965 zlúčenie Bioklimatologickej komisie  ČSAV a Bioklimatologickej skupiny  ČSMS pri ČSAV, jej prvým predsedom bol  prof. Václav Novák,
 • Po smrti V. Nováka v roku 1967 bol za predsedu zvolený dr. Karel  Symon, ktorý v tejto funkcii pôsobil  do roku 1979 a znovu v rokoch 1983 – 1985,
 • V rokoch 1980 – 1982 bol predsedom prof. Emil Hadač, člen korešpondent ČSAV, ktorý sa stal znovu predsedom v roku 1985,
 • ČSBkS zorganizovala rad úspešných medzinárodných konferencii (napr. Životné prostredie a bioklimatológia - 1973 v Libliciach, Bioklimatologia v službách technického rozvoja - v Smoleniciach 1977, Bioklimatologia a ďalší vývoj životného prostredia v roku 1981  v Libliciach,  Antropogénne  zmeny prírodného a životného prostredia z hľadiska bioklimatológie v roku 1985 v Karlových Varoch)
 • Medzi významné prínosy ČSBkS patrila aj činnosť terminologická, ktorá bola zavŕšená v roku 1970 vydaním Bioklimatologického slovníka terminologického a explikatívneho. Jeho definitívne spracovanie, vyšlo v roku 1980, obsahuje celkom 2252 základných hesiel bioklimatológie a odborov, s ktorými sa bioklimatológia prelína ako hraničná disciplína. Predsedom redakčnej rady slovníka bol Ing. V. Krečmer, CSc.,
 • K 1. januáru 1993 sa ČSBkS v súlade s rozdelením Československa zmenila na Českú bioklimatologickú spoločnosť.

Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV (SBkS)

 • Bola založená v roku 1968. Jej prvým predsedom bol prof. Juraj Hensel,
 • V rokoch 1978 – 1980 bol predsedom doc. R. Intribus a od roku 1981 prof. D. Zachar,
 • SBkS každoročne organizuje Bioklimatologické pracovné dni,
 • Prvým knižným profilovým dielom bol zborník Problémy modernej bioklimatológie z roku 1973,
 • Koncom 80. rokov sa pracovné skupiny premenili na sekcie. Spoločnosť sa člení na sekciu humánnu, rastlinnú, živočíšnu a urbanistickú (technickú) bioklimatológiu a sekciu všeobecnej meteorológie.
 • Slovenská bioklimatická spoločnosť vyniká vydavateľskou činnosťou. Vydáva niekoľko krát ročne spravodaj spoločnosti: Bulletin SBkS, vedecké monografie vychádzajú pod názvom Štúdie SBkS. SBkS bola organizátorkou viacerých medzinárodných a celoštátnych konferencií na Slovensku,
 • Po roku 1993 sa ujíma vedenia spoločnosti prof. F. Špánik,
 • Od roku 2003 je predsedom spoločnosti doc. J. Škvarenina,