Sekcie
Up
Aktuality
História
Ciele
Stanovy
Výbor
Sekcie
Zápisnice
Členstvo
Prihláška
Zoznam členov
Akcie
Publikácie SBkS
Periodiká
Nové publikácie
Fotoalbum
Linky

Sekcia Fytobioklimatológie

Sekcia sa orientuje na bioklimatológiu rastlín, skúma hlavne zákonitosti vzájomného vplyvu rastlinných spoločenstiev a klimatických činiteľov, všíma si procesy vytvárania fytoklímy (porastovej mikroklímy)  a ich praktického použitia, napr. v produkčnom procese. K fytobioklimatológii patri hlavne bioklimatológia lesnícka, poľnohospodárska, agrometeorológia

Sekcia Bioklimatológie živočíchov (zoobioklimatológie)

Sekcia sa  venuje štúdiu otázok vzájomných vzťahov medzi pôdno ovzdušným prostredím a živočíchmi, hlavne hospodárskymi zvieratmi (napr. mikroklíma stajní), ako aj živočíchmi vo voľnej prírode

Sekcia Humánnej bioklimatológie

Sekcia bioklimatológie človeka, venuje sa vzťahom medzi podnebím a človekom ako jedincom, resp. spoločenstvom. Patrí sem hlavne bioklimatológia kúpeľná  (balneoklimatológia), športová, klimatofyziologia a pod.

Sekcia všeobecnej bioklimatológie

Zahŕňa ostatné odbory týkajúce sa vzťahov medzi organizmami a podnebím, napríklad technická, urbanistická bioklimatológia , resp. problematiku aplikovanej klimatológie a meteorológie a pod.